STORY 1

Umbutho we ANC kwi Solomon Mahlangu branch Emalahleni kwa ward 4 eCacadu phantsi kwe region yase Chris Hani uthe wabhiyozela iminyaka elikhulu elineshumi elinesibini oko wasekwayo lombutho.

U-Athenkosi Ndamane ongu sihlalo we Solomon Mahlangu ward 4 branch uthi bebememe namanye amahlakani azokubhiyoza nabo bekwazokuvuselela amalungu alombutho bezokuzibophelela bengumbutho kwizinto abazakuthi bazenze.Kanti nelungu le palamente uXola Nqola ebesisithethi sosuku nanjengoko bekusikwa ne keyiki ngulo mbutho ngelibhiyozayo.

Lo ka Ndamane uthi bengulombutho bayakwazi ukujonga emva kwi aerial photographs ukusuka kunyaka ka 1994 ukuya kunyaka ka 2004, 2014, 2023 uthi ukhona umahluko ukuzokuthi ga ngoku. Uthi infrastructure ithe yaphucuka kakhulu nomba we paving, nomba we RDPs kunye nomba we nutritions ezikolweni.

Uthi ewe abakazenzi zonke izinto kodwa ngumgomo wabo ukuphucula ukuhlala nokuzisa iinkonzo eluntwini.

Story and Photos: Linda Magazi

STORY 2

Oonostandi, oosomashini base Cacadu bathi bava kabuhlungu ekuchithelweni amatyotyombe ngumasipala wase Emalahleni nabathi khange kuphele nezontsuku zisixhenkxe umasipala amisa ngazo.

Bathi baphatheke kakubi bezi Street Vendor bekwathi lo masipala ayingomasipala wabantu, kwaye bathi babizelwe amapolisa ebebephethe oombayimbayi oko kubanike umfanekiso wexesha lobandlululo.

Abasomashishini bathi umasipala ufedile ekufakeni imilomo nabo, bathi bekumele babizelwe eholweni ukuze kumanyelwe izimvo zabo. Abahlali bathi umasipala ulibele ukuba kuyavotwa kunyaka ozayo.

Abasomashishini bathi kudala besiwa bevuka bezizamela, bekwathi umasipala ufuna abantu abathengisa iziyobisi endaweni yabo bazithengisela ama-apile, babeka phambili iiDrug Dealers, bathi ngumnqa into yokuba amapolisa ambonzeleke kodwa kudala abantu bedlwengulwa, bebulawa kodwa amapolisa ayityhini phi.

Omnye umhlali uthi ubindekile kuba uqeshiwe komnye walemikhukhu ichithiweyo.

Umbutho ka SANCO Emalahleni uthi bavile oosomashishini babuhlungu, kwaye bave sele echithiwe nalapho bebeceba ukuba bafakane umlomo nomasipala abanike isiqabu nokuba ubanike ebutsheni bonyaka ozayo.

Lombutho uthi uyasiva isikhalo sikamasipala nesabahlali ukwathi bekusandulwa ukufunyanwa isidumbu kula matyotyombe.

Umasipala wase Emalahleni uthi uyamemelela abantu abanee containers kunye nemikhukhu mabathobe imisindo basuke, nalapho bengalwi noosomashini koko bazama ukuba kubekho iContainer Mall bakwazi oosomashishini ukuthengisela khona.

Story and Photos: Linda Magazi

STORY 3

Umphathiswa wesebe lemfundo ephondweni uMnu Fundile Gade ephelekwa nguMEC wesebe lakwa Public Works Ntombovuyo Nkopane banikezele ngamagumbi okufundela abantwana kwizikolo ezimbini kuKomani nekuthe konke oku kwaxabisa imali eyi 32 million randi.

Ezizikolo zixhamle koku sisikolo iEdlelweni Public Primary School kwakunye nesikolo iThembelihle Primary School kwilokishi iMlungisi, kusenjalo umphathiswa umemelela kuluntu xa befuna iinkonzo mabohlukane nokumosha lena into sele benayo kuba ngokwenza njalo kumoshwa imali karhulumente kwaye elonyathelo ayilelokuqiqa.

Lo ka Gade uthi ukuba ngaba imfundo yomntwana uyichane kwakwi foundation esezantsi uzakuthi usiza naye ku Grade 12 sele eqhuqhekile ekhiqiza iziphumo eziphucukileyo, kwaye kwelisebe minyaka le kuphuma iziphumo eziphucukileyo kwibanga leshumi.

Kusenjalo umphathiswa uNkopane ka Public Works uthi leproject yolulwakhiwo bekumele igqitywe ngonyaka ka 2019 kodwa yaphamiseka ngenxa ye Covid 19 kwakho ulibaziseko.

Ekwathi kwezizikolo kudala zikhala ukuba azide zihoywe lisebe lemfundo ngophuhliso konke oko kuzakuhoywa nanjengoko kuhanjwa ngoluhlu, kwaye ukudityaniswa kwezikolo yenye yendlela zokukhawulelana namagcuntswana  wezikolo ezinabafundi abambalwa.

Story and Photos: Lulekani Bota

STORY 4

Ikrismesi ifike phambi kwexesha kubantwana abasuka kwii ward ezingamashumi mabini ananye (21) kumasipala Intsika Yethu nalapho bephiwe izipho eziquka oobhaka besikolo, izihlangu zesikolo nezimuncumuncu.

Kwangaxeshanye kubanjwe iZiveze Talent Show apho ulutsha  lubonise izakhono zalo zomculo, ukubonga, umxhentso wakwantu  nemidlalo yeqonga.

Usodolophu kumasipala Intsika Yethu  uCllr Khanyisa Mdleleni  ethetha kulomsitho uthe abantwana ngabanye babantu ababaluleke kakhulu kulomasipala.

Esithi kona baninzi abantwana abangathathi ntweni kodwa bacele uceba ngamnye akhethe umntwana omnye kwi ward nganye ukuze afumane isipho, noxa nje umasipala engathathi ntweni kodwa bakubona kufanelekile ukuvuyisa abantu balomasipala ngokuncinci abanako.

Uqhube ngelithi ukuphuhliswa kolutsha nokuqwalaselwa kwezakhono nako yenye yezinto ezibalulekileyo kumasipala Intsika Yethu.

Ukwathi ukubamba imisitho ekumila kunje kuncedisa kakhulu ekuqwalaseleni imiceli mingeni ejongene nolutsha ekuquka kuyo intswela ngqesho kodwa ukuncediswa kwabo kwizakhono kungakhe kubakhuthaze ukusebenzisa izakhono zabo ukubeka isonka etafileni.

Story: Zimasa Mbandezelo

Photos: Supplied